Complex Commercial Litigation

THOMSEN-FONAGER har forfattet kapitlet om det danske retssystem i Getting The Deal Throughs nye udgivelse om komplekse kommercielle retssager (Complex Commercial Litigation). Læs mere og download materialet her.

—o0o—

THOMSEN-FONAGER has contributed with the chapter on the Danish legal system in Getting The Deal Through’s new publication on Complex Commercial Litigation. Read more and download a free copy of our contribution here.

Højesteret: Indhentede tilbud under en retssag kan anvendes over for skønsmand

Højesteret: Indhentede tilbud under en retssag kan anvendes over for skønsmand

Højesteret har ved kendelse afsagt den 1. oktober 2019 bekræftet, at en part kunne fremlægge tilbud indhentet efter gennemførelsen af en skønsforretning efter reglerne om isoleret bevisoptagelse med henblik på at stille skønsmanden supplerende spørgsmål. Kendelsen er interessant, fordi den er med til at fastlægge snitfladen over for ensidigt indhentede erklæringer efter en sags anlæg, som ikke vil blive tilladt fremlagt, og tilbud indhentet baseret på en allerede afgiven skønserklæring.

FORBRUGEROMBUDSMANDEN: Overdragelse af betalingsaftaler kræver samtykke

FORBRUGEROMBUDSMANDEN: Overdragelse af betalingsaftaler kræver samtykke

Forbrugerombudsmanden har i august 2019 udtalt, at betalingsaftaler ikke kan overdrages til en ny ejer i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Udtalelsen er ved første øjekast ikke overraskende, og en række medier har refereret den ukritisk. Udtalelsen rejser dog en række helt centrale spørgsmål; særligt i relation til muligheden for at overdrage betalingsaftaler som led i fusioner og spaltninger. I denne artikel går vi et spadestik dybere og giver vores bud på, hvilken betydning udtalelsen kan tillægges og i hvilke situationer, du bør være særligt opmærksom.

Webinar om warrants og aktiekøbsoptioner

Webinar om warrants og aktiekøbsoptioner

Den 1. januar 2019 trådte en ændring af aktieoptionsloven i kraft. Lovændringen medfører bl.a. (i) en væsentlig udvidelse af parternes aftalefrihed, samt (ii) at der er indført en ny bestemmelse, som regulerer selskabets tilbagekøb af aktier. TF Advokatfirma afholder tirsdag den 19. marts kl. 20:30-21:00 webinar om de nye regler, herunder de praktiske muligheder og udfordringer, som lovændringen medfører.

Forsvarligt kapitalberedskab i aktie- og anpartselskaber

Alle ledelsesmedlemmer i aktie- og anpartsselskaber har en pligt til at påse, at selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt. Lovgiver har anset forpligtelsen for at være så central, at pligten - som én af meget få - er fremhævet udtrykkeligt i selskabsloven.

Denne artikel beskriver nærmere, hvad der nærmere ligger i forpligtelsen, herunder hvad ledelsen bør være ekstra opmærksom på i relation til selskabets kapitalberedskab.

Læs artiklen her.

Cash pool-ordninger og selvfinansiering

Cash pool-ordninger og selvfinansiering

Gennem de seneste år er cash pool-ordninger i stigende omfang blevet anvendt af danske koncerner. Ordningerne rejser dog blandt andet en række væsentlige spørgsmål i relation til selskabslovens regler om selvfinansiering (selskabslovens § 206), herunder særligt i forbindelse med inklusion af opkøbte selskaber i cash pool-ordningen.

Højesteret: En skadelidt kan ikke med forsikringsaftaleloven afbryde forældelsesfristen over for skadevolder

Højesteret: En skadelidt kan ikke med forsikringsaftaleloven afbryde forældelsesfristen over for skadevolder

Højesteret har den 29. maj 2018 afsagt en principiel dom, der fastslår, at en skadelidt kan afbryde forældelsesfristen over for en skadevolders forsikringsselskab ved at anmelde en skade inden forældelsesfristen udløb, jf. forsikringsaftalelovens § 29, stk. 5, men også at afbrydelsen ikke gælder forældelsesfristen for samme krav mellem skadelidte og skadevolder.

Ny principiel afgørelse fra Højesteret om kurators honorar for arbejde med at realisere virksomhedspantsatte aktiver

Ny principiel afgørelse fra Højesteret om kurators honorar for arbejde med at realisere virksomhedspantsatte aktiver

Højesteret har i en principiel afgørelse den 25. april 2018 slået fast, at kurators arbejde med at realisere virksomhedspantsatte aktiver udgør et sådant aktiv i konkursboet, at virksomhedspanthavers (samt statskassens) sikkerhedsstillelse for omkostningerne ved boets behandling, jf. konkurslovens § 27, skal reduceres med dette aktiv.