Download i PDF-format (for English version click here)

Forretningsbetingelser

(v.1.1 af 26. oktober 2018)

Nedenstående forretningsbetingelser gælder for opgaver, som THOMSEN-FONAGER Advokatfirma I/S, CVR-nummer 39 38 70 34 (herefter "TF"), påtager sig, med mindre andet aftales skriftligt.


1. Interesse- og loyalitetskonflikt

I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og vores habilitetsprocedurer afklarer vi, at der ikke foreligger nogen interesse- eller loyalitetskonflikt, inden vi endeligt påtager os en opgave. Opstår der under sagens forløb inhabilitet eller interessekonflikt, som medfører, at vi må udtræde af sagen, anbefaler vi gerne en anden advokat.


2. Identitets-oplysninger og hvidvaskning

TF er – som andre advokatvirksomheder – omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Vi har derfor pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om vores klienter.


3. Honorar og betaling

Fastsættelsen af advokathonorar sker baseret på flere forskellige parametre, eksempelvis den medgåede tid, karakteren af de involverede juristers specialviden og erfaring, opgavens kompleksitet og betydning for klienten, de involverede værdier, det opnåede resultat og det ansvar, som er forbundet med at løse opgaven. Vores honorar er eksklusive relevante omkostninger og udlæg.

Det kan være meget vanskeligt at beløbsfastsætte et honorar ved opgavens modtagelse. Efter anmodning afgiver vi dog gerne – og altid over for forbrugere - et begrundet overslag og oplysning om de forventede omkostninger og udlæg, ligesom vi så tidligt som muligt orienterer klienten, hvis det viser sig, at det samlede honorar må forventes at overstige overslaget.


4. Fakturering

Vi afregner månedsvis, medmindre andet er aftalt. Hvis sagens omstændigheder taler for det, kan der træffes aftale om aconto-afregning, slutafregning eller anden form for afregning.

Betalingsbetingelserne er otte (8) dage fra fakturadato, og der tillægges moms efter gældende regler.


5. Forudbetaling

Vi anmoder som udgangspunkt om forudbetaling af på forhånd kendte udlæg og omkostninger. Såfremt TF skønner det nødvendigt eller hensigtsmæssigt, kan vi kræve forudbetaling af vores honorar.

Forudbetalinger for udlæg, omkostninger eller honorar indsættes på vores klientkonto og kan – efter positiv eller negativ rentetilskrivning - anvendes til udligning af kommende fakturaer og dækning af omkostninger, medmindre andet er aftalt.


6. Udlæg

Klienten faktureres særskilt for udlæg og relevante omkostninger i forbindelse med vores bistand. Kørsel afregnes i henhold til Statens til enhver tid gældende takster.


7. Klientmidler

TF forvalter klientmidler efter gældende regler herom. Klientmidler indsættes på en klientkonto, og tilskrevne renter (positive såvel som negative) tilfalder klienten. Klientmidler er beskyttet under Lov om Indskyder- og Investorgarantiordning, og beskyttelsen er generelt beløbsbegrænset til EUR 100.000 pr. klient pr. pengeinstitut.

For indskud af midler vedrørende fast ejendom gælder dog særlige regler, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til EUR 10 mio., indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside (www.gii.dk).

TF hæfter ikke for tab af klientmidler, som måtte følge af insolvensbehandling af det pengeinstitut, hvori midlerne er indsat.


8. Fortrolighed

Samtlige medarbejdere hos TF er underlagt tavshedspligt. Enhver oplysning fra eller vedrørende en klient hos TF, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles naturligvis som fortrolig, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.


9. Anvendelse af TF's rådgivning

Vores rådgivning målrettes til den konkrete opgave og må derfor ikke anvendes til andet formål uden TF’s udtrykkelige forhåndsaccept.


10. Opgavens afslutning samt klientens instrukser

TF fuldfører som udgangspunkt opgaven til dens naturlige afslutning, eller indtil klienten anmoder om, at sagen afsluttes.

TF er dog berettiget til at nægte at efterkomme en instruks, såfremt dette vil krænke lovgivningen eller andre regler, og TF kan til enhver tid bringe samarbejdet til ophør, hvilket altid vil ske med respekt af de forpligtelser, der følger af de advokatetiske regler. En advokat må bl.a. ikke udtræde af en sag på en sådan måde og under sådanne omstændigheder, at klienten afskæres fra rettidigt at søge anden juridisk bistand eller lider skade på anden vis.

Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning, og TF opbevarer sagsakterne i mindst fem år fra fakturadato.


11. Klager

TF er underlagt Advokatsamfundets almindelige regler om klager.

Hvis klienten ikke er tilfreds med vores bistand eller honorar, beder vi klienten om at kontakte den sagsansvarlige partner. Hvis klienten og den sagsansvarlige partner ikke kan finde en løsning, kan klienten indbringe sagen for Advokatnævnet. Kontaktoplysninger på Advokatnævnet:

Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. 
E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
Hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx

Er klienten forbruger, kan også EU-Kommissionens online klageportal anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis klienten er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage kan indgives via http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelsen af en klage skal vores e-mail info@tf-law.dk angives.


12. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en klient og TF skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved Retten i Aarhus.


13. Ansvar og forsikrings-dækning

TF er ansvarlig for den juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og vi er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab.

Vores ansvar er dog begrænset til maksimalt ti (10) gange det fakturerede og betalte honorar for den pågældende opgave (eksklusive moms), dog maksimalt DKK fem (5) millioner. En klient og klientens koncernforbundne selskaber (som fastlagt i selskabslovens § 5) kan imidlertid tilsammen maksimalt modtage i alt DKK 7,5 mio. for krav rejst eller forhøjet inden for det samme eller det umiddelbart efterfølgende kalenderår.

Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.


14. Tilfredsheds-garanti for nye erhvervsklienter

En ny erhvervsklient, der ikke er fuldt ud tilfreds med det arbejde, som TF har udført, kan selv fastsætte TF's honorar for det udførte arbejde, jf. dog nedenstående begrænsninger og betingelser.

Tilfredshedsgarantien omfatter:

1.     Erhvervsdrivende klienter, hvor sagen omhandler eller primært relaterer sig til erhvervsaktiviteten.

2.     Sager, hvor der ikke er aftalt fast pris.

3.     Nye klienter, hvilket forstås som klienter, der (i) ikke tidligere har været klient hos TF og ikke (ii) er at betragte som nærtstående (i henhold til konkurslovens § 2) til personer eller virksomheder, der er eller tidligere har været klient hos TF.

Tilfredshedsgarantien er begrænset til:

Det højeste af følgende beløb:

  • DKK 25.000 (ekskl. moms), dog maksimalt det beregnede honorar, eller

  • 50% af det beregnede honorar for den pågældende periode.

Honorar indtil TF's udstedelse af første honorarafregning på sagen, dog maksimalt for arbejde udført inden for en periode på 30 kalenderdage efter opgavens opstart.

Påberåbelse af tilfredshedsgarantien:

Faktura og/eller meddelelse om størrelsen af det beregnede honorar sendes per e-mail til klienten. Ønsker klienten at gøre brug af tilfredshedsgarantien, skal skriftlig meddelelse herom sendes til info@tf-law.dk senest fem (5) kalenderdage efter TF's fremsendelse af fakturaen og/eller meddelelsen. Hvis meddelelse ikke er modtaget af TF inden denne frist, anses klienten for at have frafaldet retten til at påberåbe sig tilfredshedsgarantien.

Tilfredshedsgarantien gælder ikke for udlæg og andre omkostninger afholdt af TF i forbindelse med arbejdets udførelse (f.eks. registreringsgebyrer, kørsel, retsafgifter mv.).