Retssager & Voldgift

Når der går hårdknude i en konflikt, kan det være nødvendigt at få konflikten afsluttet ved, at én eller flere dommere tager stilling til, hvem der har ret. Inden en konflikt kommer så vidt, er der dog altid mulighed for at forsøge med andre løsninger, så en rets- eller voldgiftssag kan undgås. Vi er eksperter i håndtering af alle konfliktens faser, og det er derfor altid en god idé at engagere os tidligst muligt i processen, da det ofte er i de indledende faser, at konflikten kan finde en mindelig løsning.


Procesrisiko-vurdering

Før der træffes beslutning om, hvordan en konflikt skal håndteres, er det nødvendigt, at klienten har gjort sig bekendt med den procesrisiko, der vil være forbundet med at føre konflikten gennem retssystemet (eller at gennemføre en voldgiftssag). Ofte vil det derfor være nødvendigt, at der foretages en indledende juridisk vurdering af, hvordan udfaldet af en rets- eller voldgiftssag kan forventes at blive, hvis ikke konflikten kan løses på en mindelig måde.

Samtidig - og som en del af procesrisikovurderingen - er det en god idé at vurdere, hvilke omkostninger der kan forventes at være forbundet med at føre en rets- eller voldgiftssag til ende; alt efter om sagen vindes eller tabes.

THOMSEN-FONAGER Advokatfirma er eksperter i at foretage procesrisikovurderinger, og vi gør os umage for altid at revurdere risikoen, hvis der fremkommer information, som kan ændre den indledende vurdering, og som dermed kan få betydning for, hvad der er taktisk klogt at gøre i konflikten, herunder om sagen skal søges forliget.


Mediation og retsmægling

Mediation er en frivillig konfliktløsningsmodel, hvor to eller flere parter, der har en konflikt, kan mødes, og hvor en mediator forsøger at hjælpe parterne til at finde en løsning, som kan afslutte konflikten. Mediatoren er neutral og fremkommer ikke med løsningsforslag under mediationen, ligesom mediatoren ikke foretager en juridisk vurdering af konflikten. Mediatorens opgave er derimod at lede og styre forhandlingerne, som i øvrigt foregår i fortrolighed. Det er almindeligt, at parterne under mediationsprocessen er repræsenteret ved hver sin advokat.

Retsmægling er domstolenes pendant til mediation. På samme måde som for mediation er retsmægling frivillig for parterne, og domstolene stiller en retsmægler til rådighed, som vil forsøge at hjælpe parterne med at finde en mindelig løsning på konflikten. Retsmægling tilbydes, når der er anlagt en civil sag ved de danske domstole, således at sagen - potentielt - kan afsluttes ved retsmægling i stedet for ved dom. Ofte aftales det, at retsmæglingen foregår i et af rettens lokaler ved den domstol, hvor sagen verserer.

THOMSEN-FONAGER Advokatfirma bistår altid gerne en klient i forbindelse med mediation eller retsmægling, ligesom vi altid gerne hjælper med at foretage en vurdering af, om mediation/retsmægling vil være en god idé i det konkrete tilfælde.


Rets- eller voldgiftssagens gennemførelse

Hvis ikke parterne kan finde en mindelig løsning på konflikten, må den ofte finde sin afslutning ved en afgørelse truffet af én eller flere dommere.

At være involveret i en rets- eller voldgiftssag er ressourcekrævende, og for de fleste mennesker virker processen tung og langsommelig. Fra advokatens synsvinkel bliver opgaven at sikre, at sagens faktiske forhold afdækkes i det omfang, det er i klientens interesse, og at sagen argumenteres bedst muligt ud fra de juridiske muligheder, der er til stede.

Ligeledes skal advokaten løbende overveje de kommercielle aspekter i sagen, og der skal reageres agilt og velovervejet, når nye forhold bliver afdækket, eller nye juridiske spidsfindigheder fremføres af modparten. Processen kræver altid, er der er en klar og direkte kommunikation mellem advokat og klient, og hvis processen skal være en positiv oplevelse for klienten, skal der være tillid til advokatens håndtering af processen. Derfor lægger vi altid sammen med klienten en strategi for, hvordan en sag skal håndteres, således at der hele vejen igennem processen er klare linjer for sagshåndteringen.

THOMSEN-FONAGER Advokatfirma er dybt specialiseret i procesførelse, og vi lægger stor vægt på, at processen i videst muligt omfang styres af os, så klienten trygt kan koncentrere sig om det vigtigste; forretningen.