Insolvensret

Når en virksomhed kommer i økonomiske problemer, medfører det ikke alene problemer for virksomheden selv; også andre parter som f.eks. medarbejdere, samarbejdspartnere og kreditorer stilles i en svær situation. Vi rådgiver bredt inden for insolvensretten, men fokuserer særligt på at bistå kreditorer, ledelsesmedlemmer og andre interessenter, som bliver ramt af en virksomheds økonomiske problemer.


Konkurs

Når en virksomheds økonomiske problemer bliver uoverkommelige, og når en rekonstruktionsproces har vist sig utilstrækkelig eller umulig, vil virksomheden gå konkurs. Ved konkursens indtræden er det afgørende, at kurator reagerer hurtigt, da en stor del af virksomhedens aktiver (og værdien af disse) ofte er afhængig af, at et salg finder sted hurtigt.

Hos THOMSEN-FONAGER Advokatfirma rådgiver vi både virksomhed og dens kreditorer frem mod konkursens indtræden, ligesom vi hjælper med at finde en egnet kurator, der kan forestå behandlingen af konkursboet.


Kreditor-repræsentation

En af vores kernekompetencer er repræsentation af kreditorer i konkursramte selskaber, og vi har stor erfaring med at forhandle og føre både fordringsprøvelsessager og omstødelsessager.

Fordringsprøvelsessager er karakteriseret ved, at kreditor har et krav (en fordring) mod det nu konkursramte selskab, og at kurator i konkursboet af den ene eller den anden grund ikke vil godkende kravet i konkursboet. Det kan både være kravets eksistens, kravets størrelse eller kravets placering i konkursordenen, der danner grundlag for en uenighed mellem kurator og en kreditor.

Omstødelsessager er bagudrettede forstået på den måde, at kurator ved at gennemgå det nu konkursramte selskabs betalinger og dispositioner i perioden op til konkursen kan finde forhold, som efter kurators vurdering er omstødelige. I sådanne tilfælde vil kurator almindeligvis skrive til den pågældende samarbejdspartner eller kreditor, som efter kurators vurdering har fået en (uberettiget) fortrinsstilling, og anmode om (tilbage-)betaling. Findes der ikke en mindelig løsning, eller betales det krævede (tilbage-)betalingsbeløb ikke, vil kurator ofte anlægge en omstødelsessag ved domstolene.

THOMSEN-FONAGER Advokatfirmas erfaring betyder, at vi hurtigt kan yde kvalificeret rådgivning, som sikrer, at du som kreditor stilles bedst muligt, ligesom vi kan hjælpe med at føre processen helt til dørs, når det viser sig nødvendigt.


Konkurs-karantæne

Siden reglerne om konkurskarantæne blev indført den 1. januar 2014, har de danske domstole afsagt et stort antal kendelser om, hvorvidt fysiske personer, der har deltaget i ledelsen af en (nu konkursramt) virksomhed, som følge af grov uforsvarlig forretningsførelse findes uegnede til at deltage i ledelsen af erhvervsvirksomheder.

Pålægges en person konkurskarantæne, får den pågældende i en periode på op til 3 år forbud mod at drive virksomhed eller deltage i ledelsen af en virksomhed, hvor personen ikke hæfter personligt for virksomhedens forpligtelser (A/S'er, ApS'er, IVS'er m.fl.).

I tilfælde af overtrædelse af en pålagt konkurskarantæne kan domstolene efter omstændighederne pålægge en ny konkurskarantæne, og karantænen kan udvides til at gælde for enhver form for deltagelse i erhvervsvirksomhed, dvs. også for personligt drevne virksomheder (enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber). Ligeledes kan en overtrædelse medføre, at den pågældende kommer til at hæfte personligt for selskabets forpligtelser, hvis selskabet går konkurs. Endelig kan overtrædelse medføre bøde eller fængsel i op til 6 måneder.

I overordnede termer pålægges konkurskarantæne oftest i tilfælde, hvor bogføringen har været utilstrækkelig, samt i tilfælde hvor der ikke er sket angivelse af moms, skat og afgifter over for SKAT. Herudover ses konkurskarantænereglerne anvendt i tilfælde, hvor en eller flere personer ulovligt har sammenblandet selskabets og de private midler, eller hvor der er sket kreditorforrykkende dispositioner; f.eks. til fordel for nærtstående.

Hos THOMSEN-FONAGER Advokatfirma har vi stor erfaring med at føre sager om konkurskarantæne, og vi har ført sager både på kurators/rekonstruktørs og på ledelsesmedlemmets side. Er der blevet anlagt sag om konkurskarantæne mod dig, tager vi altid gerne en uforpligtende og indledende samtale med dig om, hvordan du bør forholde dig, og hvad der er særligt vigtigt at være opmærksom på i lige netop din situation.

Læs eventuelt nærmere om reglernes anvendelsesområde i denne artikel fra ultimo august 2018.