Ansættelsesret

Arbejdsmarkedet er blevet - og bliver fortsat -  underlagt større regulering. Lovgivningen på området er i sig selv omfattende, og hertil skal lægges, at mange virksomheder i dag er omfattet af kollektive overenskomster m.v. Den omfattende regulering medfører, at det i en række sammenhænge kan være vanskeligt at vurdere, hvilke regler der skal anvendes.


Håndtering af medarbejdere

Som arbejdsgiver kræver den almindelige håndtering af medarbejdere, at arbejdsgiveren har rammerne på plads, og at ansættelsesvilkårene er beskrevet i et klart og forståeligt sprog.

Ligeledes er firmapolitikker et vigtigt redskab for arbejdsgiveren, da sådanne politikker kan udstikke væsentlige og overordnede retningslinjer, der - når de fungerer bedst - kan danne grundstenen i den virksomhedskultur, som arbejdsgiveren ønsker.

Derudover kan det i visse tilfælde være fordelagtigt for en arbejdsgiver at udarbejde en bonus-/incitamentsmodel for alle eller dele af medarbejderne. Ud over at de juridiske forhold skal være på plads, er der ofte en række væsentlige overvejelser, som arbejdsgiveren skal gøre sig i relation til, hvordan modellen skal skabe værdi for arbejdsgiveren på længere sigt.

Som arbejdsgiver vil der altid være et behov at overveje, om der skal foretages ændringer i ansættelsesvilkårene eller de overordnede rammer for virksomhedens ansatte.

THOMSEN-FONAGER Advokatfirma rådgiver om - og hjælper gerne med at sikre - at klientens ønsker og behov kan realiseres bedst muligt, ligesom vi gerne udarbejder alle typer af dokumenter til brug herfor.


Omstruktu-reringer

Når en arbejdsgiver ønsker at omstrukturere sin virksomhed, kan det føre til ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesforhold - og i visse tilfælde nødvendiggøre en afskedigelse. Det er helt afgørende, når der foretages ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår, at ændringerne foretages i overensstemmelse med gældende lov og retspraksis.

Omstruktureringer sker ofte med henblik på at styrke arbejdsgiverens konkurrenceevne. Desværre overser mange arbejdsgivere, at omstruktureringer ikke alene handler om jura og økonomi, men at medarbejdernes trivsel - og produktivitet - også er i spil. Derfor er det afgørende, at der forud for, under og efter omstruktureringens gennemførelse er fokus på, hvordan eventuelle negative følgevirkninger minimeres, således arbejdsgiveren faktisk opnår den forbedring af konkurrenceevnen, som var formålet med omstruktureringen.

Når THOMSEN-FONAGER Advokatfirma rådgiver og hjælper med gennemførelse af omstruktureringer, bidrager vi altid med en professionel og erfaringsbaseret holdning til de forhold, som falder uden for de snævre juridiske rammer. Alt sammen med henblik på at sikre, at arbejdsgiveren med omstruktureringen faktisk opnår de kommercielle og konkurrencemæssige forbedringer, som var formålet med omstruktureringen.


Konflikter

Det er uundgåeligt, at der til tider opstår konflikt mellem arbejdsgiver og medarbejder. Konflikter kan være en følge af mange forskelligartede forhold, og hvis ikke der findes en god løsning på konflikten, vil den ultimativt kunne føre til ansættelsesforholdets ophør og - potentielt - et krav om kompensation og/eller erstatning.

Det er derfor væsentligt at få klarhed over de juridiske følger af en konflikts potentielle udfald så tidligt som muligt i forløbet. Derved kan arbejdsgiveren træffe en velovervejet beslutning på et oplyst grundlag i forhold til, hvordan konflikten skal håndteres. Erfaringerne viser, at medarbejdere, der har mulighed for det, ofte kontakter en fagforening tidligt i forløbet, så der på medarbejderens side træffes tilsvarende beslutninger om, hvordan medarbejderen skal agere i konflikten. Dette er endnu en grund til, at arbejdsgiveren i mange tilfælde bør kontakte en rådgiver.

Ud over de juridiske forhold er det afgørende, at arbejdsgiveren forholder sig til de kommercielle følger af en konflikts håndtering. Løses den ikke godt, kan det også få negativ indflydelse i relationen til andre medarbejdere, mens en konflikt, der løses godt, i nogle tilfælde kan have den modsatte effekt.

Hos THOMSEN-FONAGER Advokatfirma har vi stor erfaring i at rådgive arbejdsgivere i konfliktsituationer, og vi tænker altid i hele løsninger, som stiller arbejdsgiveren bedst muligt; både juridisk og kommercielt. Viser det sig uundgåeligt at finde en mindelig og god løsning, kan vi også følge konflikten helt til dørs ved domstolene.