Artikler

På denne side finder du vores artikler om forhold, som vi finder relevante for erhvervslivet. Antallet af artikler vil løbende blive større, og det vil oftest ske i forbindelse med, at vi bliver mødt med spørgsmål, som giver os anledning til at formulere noget generelt om et bestemt forhold.


Complex Commercial Litigation

THOMSEN-FONAGER har skrevet kapitlet om det danske retssystem i Getting The Deal Throughs nye udgivelse om komplekse kommercielle retssager (Complex Commercial Litigation). Download kapitlet, og læs mere om Getting The Deal Through, ved at klikke på billedet.


Anvendelse af indhentede tilbud under retssag

Højesteret har den 1. oktober 2019 afsagt en interessant kendelse om muligheden for at anvende tilbud indhentet under en retssag over for en skønsmand.


Overdragelse af betalingsaftaler

Forbrugerombudsmanden har i august 2019 udtalt sig om muligheden for at overdrage betalingsaftaler som led i virksomhedsoverdragelser. I denne artikel gennemgår vi udtalelsen og belyser en række spørgsmål, som udtalelsen giver anledning til.


Ejeraftaler - 6 forhold, der ofte overses

En gennemarbejdet ejeraftale er fundamentet for et godt samarbejde mellem ejerne i et kapitalselskab. I denne oversigt beskriver vi seks centrale forhold, der ofte overses i forbindelse med udarbejdelse af ejeraftaler.


Mini-guide til omdannelse af IVS

Siden den 15. april 2019 har det ikke været muligt at stifte nye iværksætterselskaber (”IVS’er”), og IVS’er stiftet før denne dato skal omregistreres til ApS’er senest den 15. april 2021. I denne guide får du et overblik over processen samt svar på en række centrale spørgsmål vedrørende omdannelse.


Forsvarligt kapitalberedskab

Ledelsen i kapitalselskaber er forpligtet til at påse, at selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder. Læs mere om forpligtelsen i denne artikel.


Den nye ferielov

Den nye ferielov medfører en ændring fra det velkendte forskudte ferie til anvendelse af samtidighedsferie, og samtidig er indført en overgangsordning fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, hvor optjente feriepenge som udgangspunkt indefryses.


Cash-pools og selvfinansiering

Grænsefladen mellem selvfinansieringsforbuddet og cash pool-ordninger bliver ofte overset i praksis. Overtrædelse af selskabslovens selvfinansieringsforbud kan dog medføre væsentlige sanktioner. I denne artikel giver THOMSEN-FONAGER Advokatfirma en introduktion til reglerne og den vurdering, som skal foretages.


Den gode personale-politik

I denne artikel har advokat Mikkel Theilade Thomsen sammen med Anne Vagnø fra Online HR skrevet om personalepolitikken som et forretningsmæssigt arbejdsredskab.


Konkurskarantæne - reglernes anvendelses-område

Reglerne om konkurskarantæne blev indført den 1. januar 2014, og der har siden været ført en række sager, der er med til at klarlægge reglernes anvendelsesområde.


120-dages-reglen - nem at forstå, svær at anvende

Når visse betingelser er opfyldt, kan en funktionær opsiges med én måneds varsel til udgangen af en måned, hvis funktionæren har oppebåret 120 dages sygdom inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder. Bestemmelsen er ikke så nem at anvende, som den lyder.


Kontrakter i længerevarende samarbejdsforhold

I denne artikel kan du læse nærmere om nogle udvalgte emner, der erfaringsmæssigt bør tildeles særlig opmærksomhed, når der indgås kontrakter i længerevarende samarbejdsforhold.


Rådgiveres ansvar for faglige fejl

I denne artikel kan du læse nærmere om det særlige professionsansvar, der gælder, når professionelle rådgivere begår faglige fejl.


Virksomheds- og samarbejdsformer (læger og tandlæger)

I denne oversigt giver vi et overblik over udvalgte hovedtræk ved ofte anvendte selskabs-, virksomheds- og samarbejdsformer for praktiserende læger og tandlæger.


Ledelsesansvar i kapitalselskaber

I denne artikel beskriver vi de overordnede retningslinjer, som ledelsesmedlemmer i kapitalselskaber i Danmark skal holde sig for øje, herunder hvor ledelsesansvaret oftest ses anvendt i praksis.