Skrevet af Bjarke Fonager Larsen den 30. september 2019

Forbrugerombudsmanden: Overdragelse af betalingsaftaler kræver samtykke

Forbrugerombudsmanden har i august 2019 udtalt, at betalingsaftaler ikke kan overdrages til en ny ejer i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Udtalelsen er ved første øjekast ikke overraskende, og en række medier har refereret den ukritisk. Udtalelsen rejser dog en række helt centrale spørgsmål; særligt i relation til muligheden for at overdrage betalingsaftaler som led i fusioner og spaltninger. I denne artikel går vi et spadestik dybere og giver vores bud på, hvilken betydning udtalelsen kan tillægges og i hvilke situationer, du bør være særligt opmærksom.

Forbrugerombudsmandens udtalelse

Forbrugerombudsmanden, Christina Toftegaard Nielsen, har den 22. august 2019 udtalt, at betalingsaftaler ikke kan overdrages til en ny ejer i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Forbrugerombudsmanden har i samme forbindelse og med henvisning til betalingslovens § 82, stk. 1, udtalt følgende:

”Reglen om samtykke til betalinger er lavet for at beskytte os, så ingen har ret til at disponere over vores konti uden vores samtykke. Retten til at hæve beløb fra vores konto kan derfor ikke overdrages uden vores udtrykkelige samtykke.”

Forbrugerombudsmandens udtalelse er ikke bindende, men et udtryk for Forbrugerombudsmandens fortolkning af gældende ret. Såvel praktiske som kommercielle hensyn taler dog for, at relevante udtalelser fra Forbrugerombudsmandens inddrages, og udtalelsen giver bør derfor gives opmærksomhed, når en virksomhedsoverdragelse struktureres og gennemføres.

I forbindelse med Forbrugerombudsmandens behandling af spørgsmålet, har Nets Denmark A/S (herefter ”Nets”) tillige ændret deres vejledning for kreditorer vedrørende Betalingsservice, så det i skrivende stund fremgår, at overdragelse af betalingsaftaler kun kan ske ved, at der oprettes en ny betalingsaftale på baggrund af nyt samtykke fra kunden.

Perspektiver i Forbrugerombudsmandens udtalelse

Udtalelsen har i visse kredse givet anledning til debat, fordi det som hovedregel er muligt - uden samtykke fra skyldneren - at overdrage retten til at modtage betalinger (et såkaldt ”kreditorskifte”). Det er med andre ord muligt at meddele en skyldner, at betalinger fremadrettet alene kan foretages med frigørende virkning til en ny part (f.eks. en køber af en virksomhed). I praksis har visse parter (tidligere) fortolket retten til kreditorskifte således, at det tillige var muligt - uden samtykke - at overdrage en betalingsaftale til en køber af en virksomhed, hvilket Forbrugerombudsmanden nu har erklæret sig uenig i.

Forbrugerombudsmandens udtalelse er - isoleret set - ikke overraskende. Baggrunden herfor er, (i) at en overdragelse af en betalingsaftale ikke kan sidestilles med en overdragelse af et rent skyldforhold, samt (ii) at betalingslovens § 82, stk. 1, udtrykkeligt fastslår, at betalingstransaktioner kun er autoriseret, hvis betaleren har meddelt samtykke til transaktionen.

Særligt i virksomheder, hvor der er indgået et stort antal betalingsaftaler, kan det være en væsentlig praktisk og kommerciel udfordring at skulle indhente nye samtykker i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. En umiddelbar læsning af Forbrugerombudsmandens udtalelse kan dog give indtryk af, at problematikken kan opstå i forbindelse med alle typer af virksomhedsoverdragelser, hvilket dog ikke er tilfældet. I det følgende ses der derfor nærmere på forskellige modeller for overdragelse af virksomheder.

Forskellige modeller for virksomhedsoverdragelser

En virksomhedsoverdragelse kan - lidt forsimplet - struktureres på tre måder:

  1. Overdragelse af ejerandele (ofte aktier/anparter i et selskab). Ved denne model er det selve selskabet, der overdrages helt eller delvist. Dette betyder blandt andet, at alle aftaleforhold, der er indgået med selskabet, som klart udgangspunkt ikke påvirkes af overdragelsen, men fortsætter i regi af selskabet efter virksomhedsoverdragelsen. Der sker med andre ord – i juridisk forstand – ikke en overdragelse af kontraktforholdet, da konktaktparterne forbliver de samme.

  2. Overdragelse af aktiver og passiver. Ved denne model sælger selskabet selve virksomheden (udvalgte aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser) til køber. En fordel ved modellen er, at parterne selv kan definere, hvad der overdrages, og køber kan dermed minimere risikoen for at blive mødt med ukendte krav. Modellen medfører dog tillige, at eventuelle aftaleforhold skal overdrages til en ny part (køber skal træde i sælgers sted), hvilket som udgangspunkt kræver samtykke fra kontraktparten.

  3. Overdragelse ved omstrukturering. Visse virksomhedsoverdragelser kan med fordel struktureres som en omstrukturering, herunder navnlig som en fusion eller en spaltning af aktie- og anpartsselskaber. Ved en fusion eller spaltning vil et kontraktforhold ofte blive overdraget til et andet selskab. Denne overdragelse kan dog som hovedregel ske uden kontraktparternes samtykke, idet selskabsloven giver en særlig adgang hertil (reglerne om ”universalsuccession”).

Der opstår således som hovedregel ikke udfordringer i relation til overdragelse af kontrakt-/aftaleforhold (herunder betalingsaftaler), hvis virksomhedsoverdragelsen struktureres som (i) en overdragelse af aktier/anparter eller (ii) en fusion/spaltning. Forbrugerombudsmandens udtalelse forholder sig dog ikke specifikt til, hvilke former for virksomhedsoverdragelser, der refereres til i udtalelsen, hvilket giver anledning til uklarhed. Dette ser vi nærmere på i det følgende afsnit.

Uklarhed om retstilstanden

Det er vores vurdering, at Forbrugerombudsmandens udtalelse alene retter sig mod virksomhedsoverdragelser, der gennemføres ved overdragelse af aktiver og passiver.

Efter dialog med Forbrugerombudsmanden har Nets dog ajourført deres vejledning for kreditorer vedrørende Betalingsservice. Ændringen medfører tvivl om muligheden for at overdrage betalingsaftaler som led i en fusion eller spaltning. I vedledningen anfører Nets således, at betalingsaftaler ikke kan overdrages til ”en anden kreditors PBS-nummer”. Fortolkes dette efter sin ordlyd, kan betalingsaftaler ikke overdrages uden samtykke som led i fusioner og spaltninger, hvilket kan have vidtgående konsekvenser for muligheden for at gennemføre visse fusioner/spaltninger i praksis. Efter vores vurdering kan Forbrugerombudsmandens udtalelse ikke fortolkes så vidtrækkende, men må vige for principperne i selskabsloven om universalsuccession, således at betalingsaftaler kan overdrages som led i selskabsretlige fusioner og spaltninger.

Da Nets vejledning er revideret på baggrund af Forbrugerombudsmandens udtalelse, har THOMSEN-FONAGER Advokatfirma henvendt sig til Forbrugerombudsmanden med henblik på at afklare, hvorledes Forbrugerombudsmanden forholder sig til spørgsmålet, og vi afventer i skrivende stund svar herpå.

Andre overvejelser omkring transaktionsstruktur

Forbrugerombudsmandens udtalelse understreger nødvendigheden af at foretage en grundig analyse af, hvilken model en virksomhedsoverdragelse og/eller omstrukturering skal gennemføres efter. Det er dog vigtigt at fremhæve, at valget af transaktionsstruktur tillige har indvirkning på en lang række øvrige forhold, herunder bl.a.:

  • risiko for ukendte forpligtelser,

  • mulighed for at fastlægge, hvad køber overtager, og hvad sælger beholder,

  • parternes skattemæssige stilling,

  • mulighed for at videreføre andre aftaleforhold, tilladelser, godkendelser mv.

Muligheden for at undgå at skulle indhente samtykke fra aftaleparter er med andre ord langt fra det eneste forhold, der skal tages i betragtning, når en virksomhedsoverdragelse eller omstrukturering planlægges og eksekveres.


Behov for at vide mere?

Hos THOMSEN-FONAGER Advokatfirma har vi solid erfaring med at bistå med virksomhedsoverdragelser, herunder planlægning, strukturering og eksekvering af transaktionen. Vi tager gerne en indledende og uforpligtende snak om de udfordringer, du står over for.

Hvis du vil vide mere eller i øvrigt har spørgsmål, kan advokat Bjarke Fonager Larsen kontaktes på mail bfl@tf-law.dk eller telefon 51 95 94 67.

Mikkel Theilade Thomsen

Partner, Advokat (H)

E-mail: MTT@tf-law.dk

Mobil: +45 51 95 94 02

Bjarke Fonager Larsen

Partner, Advokat, MBA

E-mail: BFL@tf-law.dk

Mobil: +45 51 95 94 67


En samlet oversigt over vores artikler kan tilgås via www.tf-law.dk/artikler.


Videncenter > Artikler > Overdragelse af betalingsaftaler