Download i PDF-format

Skrevet af Mikkel Theilade Thomsen den 25. januar 2019

Den nye ferielov - samtidighedsferie og overgangsordning

I Danmark har vi et forskudt ferieår, hvilket kort fortalt betyder, at en lønmodtager optjener sin ferie i kalenderåret, mens den optjente ferie afholdes i perioden fra den 1. maj året efter til den 30. april. Dette har været kilde til frustration for nyankomne (og tilbagevendte) på arbejdsmarkedet, idet sådanne lønmodtagere - i fravær af anden aftale - ikke har optjent ret til betalt ferie til det første ferieår. Under særlig hensyntagen til denne lønmodtagergruppe har Folketinget den 25. januar 2018 vedtaget at ændre ferieloven med virkning fra den 1. september 2020, således at ferieloven herefter kommer til at arbejde med den såkaldte samtidighedsferie. I denne artikel skitseres de væsentligste ændringer, som lovændringen medfører, herunder de særlige overgangsregler, der kommer til at regulere optjent ferie i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020.

Antal feriedage samt muligheden for at vælge ferie med løn eller feriegodtgørelse er uændret

Lovændringen medfører ikke ændringer af det samlede antal feriedage, som en lønmodtager optjener. Således vil en lønmodtager fortsat optjene 25 feriedage inden for en 12-måneders periode svarende til 2,08 feriedage pr. måned. Ligeledes vil det fortsat være muligt at anvende de to kendte ferieordninger, hvorefter medarbejderen enten (1) optjener ret til ferie med løn samt et ferietillæg eller (2) optjener ferie med feriegodtgørelse.

De grundlæggende præmisser for - herunder værdien af - en lønmodtagers optjening af feriedage ændres dermed ikke. Derimod ændres radikalt på måden, hvorpå lønmodtageren optjener og afholder sin ferie.

Det forskudte ferieår - den nuværende ferielov

Efter den nuværende ferielov optjenes 25 feriedage i kalenderåret fra den 1. januar til den 31. december (optjeningsåret), mens den optjente ferie kan afholdes fra den 1. maj året efter til den 30. april (ferieåret).

Eksempelvis vil ferie optjent i perioden fra den 1. januar til den 31. december 2018 kunne afholdes i perioden fra den 1. maj 2019 til den 30. april 2020. Modellen betyder med andre ord, at ferie optjent i januar måned det ene år først kan afholdes op til 16 måneder senere.

Samtidighedsferie - den nye ferielov

Efter den nye ferielov kan ferien både optjenes og afvikles i løbet den samme 12-måneders periode, der kommer til at løbe fra den 1. september til den 31. august året efter (ferieåret).

Dog har man for at give lønmodtageren en øget fleksibilitet udvidet perioden, hvor ferien kan afholdes, således at den optjente ferie kan afholdes op til 4 måneder efter ferieårets afslutning. Det vil i praksis sige, at ferie, der f.eks. optjenes i perioden fra den 1. september 2020 til den 31. august 2021 efter, kan afholdes fra den 1. september 2020 til den 31. december 2021.

Overgangsordningen - den 1. september 2019 til den 31. august 2020

Overgangsordningen er lavet under hensyntagen til samfundsøkonomien, herunder for at sikre, at arbejdsgivere ikke risikerer at skulle betale op til ti ugers ferie på ét enkelt år, ligesom lønmodtagere samtidig - i videst muligt omfang - sikres at kunne afholde op til fem ugers optjent ferie i overgangsåret.

Overgangsordningen kommer til at betyde, at ferie, som optjenes fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 (overgangsåret) indefryses, således at ferien ikke kan afholdes eller udbetales, før lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. Det er væsentligt at holde sig for øje, at det alene er optjent ferie i henhold til ferieloven, der indefryses, mens supplerende krav på feriebetaling, der følger af kollektiv overenskomst eller individuel aftale, som det klare udgangspunkt ikke indgår i indefrysningen. Sådanne sidstnævnte midler skal således udbetales som hidtil, selvom de optjenes i overgangsperioden. Dette kan således f.eks. gøre sig gældende, hvis lønmodtageren har en individuelt aftalt 6. ferieuge.

De indefrosne feriemidler forvaltes og administreres af Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (fonden), der er oprettet til formålet. Fonden vil i forbindelse med overgangen til samtidighedsferie modtage arbejdsgivernes indberetninger af lønmodtagernes optjente feriemidler. Den enkelte arbejdsgiver vælger selv i forbindelse med indberetningen, om lønmodtagerens optjente feriemidler betales til fonden i forbindelse med indberetningen, eller om arbejdsgiveren vil vente, indtil pengene forfalder til betaling; dvs. når lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. Arbejdsgiveren skal indberette de optjente feriepenge til fonden senest den 31. december 2020.

I indefrysningsperioden vil der ske en forrentning af feriemidlerne, og feriemidlerne indekseres hvert år med lønudviklingen.

Systematikken for fondens håndtering af de indefrosne feriemidler er, at fonden ved arbejdsgiverens indberetning af lønmodtagerens optjente ferie i overgangsperioden indtræder i lønmodtagerens krav på feriemidlerne over for arbejdsgiveren, mens lønmodtageren herefter alene kan rette sit krav på indefrosne feriemidler til fonden.

Indbetaler en arbejdsgiver af den ene eller den anden grund ikke lønmodtagerens ferietilgodehavende til fonden, når indbetalingen skal ske, er lønmodtagerens krav på de indefrosne feriemidler hos fonden sikret af Lønmodtagernes Garantifond, således lønmodtagerens indefrosne feriemidler ikke risikeres at gå tabt som følge af, at en arbejdsgiver ikke betaler feriemidlerne.

Herefter bliver spørgsmålet, hvordan arbejdsgiveren i praksis skal håndtere overgangsordningen - både i relation til allerede ansatte lønmodtagere samt i relation til nyankomne og tilbagevendte lønmodtagere.

Hvordan skal en allerede ansat lønmodtagers ferie håndteres i overgangsperioden?

De feriepenge, som lønmodtageren optjener i perioden fra den 1. januar til den 31. august 2019 - en optjeningsperiode på otte måneder svarende til 16,64 feriedage - kan afholdes i perioden fra den 1. maj 2020 til den 30. september 2020, hvor lønmodtageren den 1. september 2020 overgår til den nye ferieordning med samtidighedsferie. Afholder lønmodtageren ikke den optjente ferie i perioden fra den 1. maj 2020 til den 30. september 2020, overføres optjente feriedage til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode, dog således at lønmodtageren kan anmode om at få ferie ud over 20 optjente feriedage udbetalt; det kan f.eks. være tilfældet, hvis lønmodtageren tidligere har fået overført optjent ferie.

Særligt er det værd at være opmærksom på, at ferieafholdelse i oktober måned 2020 (efterårsferien) bliver lidt speciel, idet lønmodtageren på dette tidspunkt kun har optjent 2,08 feriedage efter overgangen til samtidighedsferieordningen den 1. september 2020. Lønmodtageren vil derfor kun kunne holde f.eks. en almindelig efterårsferie, hvis lønmodtageren samtidig har sørget for at overføre nok feriedage fra afholdelsesperioden 1. maj 2020 til den 30. september 2020. Dette er isoleret set ikke arbejdsgiverens opgave at sikre, men en del arbejdsgivere kunne nok ved at orientere sine medarbejdere i god tid spare sig for de problemer, det (forventeligt) kan og vil medføre, hvis lønmodtagerne i oktober 2020 står og bliver overraskede over dette.

Hvordan skal nyankomne og tilbagevendte lønmodtagere på arbejdsmarkedet håndteres i overgangsperioden?

For nyankomne - eller tilbagevendte - på arbejdsmarkedet er der lavet en særlig ordning, hvorefter sådanne lønmodtagere i perioden fra den 1. maj 2020 til den 30. september 2020 kan afholde op til 8,3 feriedage (svarende til 4 måneders optjent ferie) ved at bruge af de ellers indefrosne feriemidler optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. december 2019.

Kravet for at kunne afholde op til 8,3 feriedage af de ellers indefrosne feriemidler er, at den pågældende nyankomne eller tilbagevendte lønmodtager har optjent mindre end 8,3 feriedage til afholdelse i perioden fra den 1. maj 2020 til den 30. september 2020. Almindeligvis vil denne optjening af feriepenge have fundet sted i perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019, men tilfældet kan dog også være, at lønmodtageren (måske for en dels vedkommende) har optjent ferie i en tidligere periode og fået denne overført.

En lønmodtager, der ønsker at gøre brug af de indefrosne feriemidler, skal ansøge Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler herom.

Denne særlige ordning for nyankomne og tilbagevendte lønmodtagere sikrer dermed, at sådanne lønmodtagere, der kommer på arbejdsmarkedet i 2019, kan opnå at have op til 16,7 feriedage til afholdelse i sommerperioden fra den 1. maj 2020 til den 30. september 2020.

Samtidig kan det konstateres, at nyankomne og tilbagevendte lønmodtagere, der kommer på arbejdsmarkedet i perioden fra den 1. januar 2020 til den 1. september 2020, vil få de feriemidler, der optjenes i denne periode, indefrosset i overensstemmelse med overgangsordningens udgangspunkt. De vil således først opnå mulighed for at afholde optjent ferie, der optjenes og afholdes under samtidighedsferieordningen fra den 1. september 2020 og frem.

Hvordan håndteres overgangsmånederne ind og ud af overgangsordningen?

Som allerede skrevet indefryses ferie optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, og i den forbindelse er det væsentligt at bemærke, at ferie, som vedrører en lønperiode hen over månedsskiftet fra august til september 2019, anses for optjent i september 2019 og dermed er omfattet af overgangsordningen. Dette har særlig betydning for arbejdsgiverens periodisering af optjente feriedage for lønmodtagere, der er uge- eller 14-dageslønnede, hvor lønperioden ikke - nødvendigvis - afregnes ved månedens udgang.

På tilsvarende vis skal ferie, som vedrører en lønperiode hen over månedsskiftet fra august til september 2020, anses for optjent i september 2020 og er dermed omfattet af den nye ferielovs samtidighedsferieordning. Sådan ferie indefryses dermed ikke som en del af overgangsordningen.

Hos THOMSEN-FONAGER Advokatfirma kan vi hjælpe, hvis din virksomhed har behov for hjælp med nye regler

Har din virksomhed svært ved at skulle omstille sig til de nye regler, eller volder overgangsreglerne problemer, bistår vi altid gerne. Spørgsmål i relation til den nye ferielov og overgangsreglerne kan rettes til advokat Mikkel Theilade Thomsen.


Videncenter > Artikler > Den nye ferielov - samtidighedsferie og overgangsordning