Retssagsportalens indhold

Det kan være ganske uoverskueligt at stå over for at skulle deltage i en retssag. Både fordi der kan være stor usikkerhed forbundet med de økonomiske konsekvenser, som en retssag kan og vil have for virksomheden, og fordi processen ofte vil komme til at føles lang og til tider uoverskuelig.

På disse sider vil vi forsøge at skabe et overblik over det forløb, du som part i en retssag står over for.

Alle retssager forløber ikke ens, men overordnet set igangsættes nedenstående proces ved anlæg af langt de fleste retssager:

  1. Forløbet forud for retssagens anlæg

  2. Anlæggelse af retssagen

  3. Sagens indenretlige forberedelse

  4. Den mundtlige hovedforhandling

  5. Dom og mulighed for anke

Nedenfor kan du læse nærmere om de forskellige faser, og giver læsningen anledning til spørgsmål eller andet, er du altid velkommen til at kontakte os.


Forud for sagen

Forløbet forud for sagens anlæg

Det er sædvanligt, at der allerede forud for, at en sag anlægges, gøres en række overvejelser omkring den forestående proces.

Samtidig afsøges forligsmulighederne også ofte i denne fase, ligesom der er mulighed for i et vist omfang at anvende domstolene allerede på dette tidspunkt (isoleret bevisoptagelse).

Læs mere ved at klikke på billedet eller her.


Anlæggelse af retssagen

Sagen anlægges ved, at sagsøgeren indleverer en stævning til den relevante domstol.

Stævningen skal opfylde en række formelle krav for, at den vil blive godkendt af domstolen, og samtidig skal der betales retsafgift i forbindelse med stævningens indlevering.

Læs mere ved at klikke på billedet eller her.

Sagen påbegyndes


Forberedelsen

Sagens indenretlige forberedelse

Efter stævningens indlevering påbegyndes sagens indenretlige forberedelse, som helt overordnet har til formål at sikre, at begge parter får fremført de argumenter, de mener, der taler for deres respektive positioner, ligesom sagens beviser fremlægges.

I denne fase kan der også afholdes syn og skøn, udskilles spørgsmål til særskilt behandling, gennemføres retsmægling og opstå tvist om den processuelle forberedelse af sagen.

Læs mere ved at klikke på billedet eller her.


Den mundtlige hovedforhandling

Den mundtlige hovedforhandling er kulminationen på sagens forberedelse, og her får parterne mulighed for at fremføre deres respektive beviser og argumenter for domstolen. Det er også under den mundtlige hovedforhandling, at parter og vidner afgiver deres forklaringer.

Endelig er det under hovedforhandlingen, at sagen procederes. Baseret på de fremførte argumenter træffer domstolen den afgørelse, der fører til en dom.

Læs mere ved at klikke på billedet eller her.

Hovedforhandling


Dom og anke

Dom og mulighed for anke

Efter den mundtlige hovedforhandling afsiges - almindeligvis - en dom. Dommen indeholder altid både et resultat og en begrundelse for resultatet.

Er én eller flere af sagens parter utilfredse med resultatet, kan sagen som hovedregel ankes til en højere retsinstans. Denne mekanisme sikrer, at dommens resultat kan søges efterprøvet.

I få sager kan en sag opnå tredjeinstansbevilling, hvorved sagen kan komme for Højesteret.

Læs mere ved at klikke på billedet eller her.