Indlevering af stævning

Sagen anlægges ved, at den ene part (sagsøgeren) indleverer en stævning til den domstol, hvor der er værneting. Værnetinget bestemmes af retsplejelovens regler, og det hænder, at der kan være flere mulige værneting for det samme krav/den samme tvist. I sådanne tilfælde er det sagsøgeren, der i forbindelse med sagens anlæggelse bestemmer hvilket værneting, der skal anvendes. 

Stævningen skal indeholde en række specifikke oplysninger, herunder

  • parternes kontaktoplysninger,

  • angivelse af den domstol, hvor sagen anlægges,

  • en beskrivelse af hvad sagsøgeren vil opnå med sagen (en påstand),

  • sagens værdi og type,

  • en beskrivelse af sagens faktum og fremlæggelse af de beviser, som sagsøgeren vil påberåbe sig,

  • sagsøgerens argumenter til støtte for påstanden (anbringenderne), samt

  • sagsøgerens forslag til sagens behandling, herunder bl.a. om sagen bør behandles af én eller flere dommere, om sagen skal behandles af landsretten eller Sø- og Handelsretten i 1. instans, eller om der skal foretages særlige processuelle skridt i sagen, f.eks. gennemførelse af syn og skøn.

I større eller komplicerede sager vil arbejdet forbundet med at udarbejde stævningen ofte være omfattende, da det er i dette processkrift, at sagsøgeren danner fundamentet for sin sag. Består sagen f.eks. af et stort bevismateriale, eller er sagens juridiske problemstillinger særligt komplicerede, vil arbejdet med at afdække disse forhold på en hensigtsmæssig måde i stævningen almindeligvis være afgørende for, at sagsøgerens efterfølgende processkridt bliver effektive og tilstrækkelige.

Samtidig med indlevering af stævningen skal sagsøgeren betale en retsafgift, hvis størrelse fastsættes på baggrund af sagens værdi. Senere i sagsprocessen og umiddelbart forud for sagens mundtlige hovedforhandling skal der igen betales en retsafgift (kaldet ’berammelsesafgift’), som størrelsesmæssigt svarer til den retsafgift, der betales ved sagens anlæggelse. Vinder sagsøgeren sagen, vil retsafgifterne endeligt blive pålagt den sagsøgte part. 

Når stævningen er indgivet, påbegyndes den indenretlige forberedelse af sagen. Hovedformålet med den indenretlige forberedelse er at sikre den nødvendige tilskæring af sagen, dvs. en klarlægning af sagens relevante faktuelle forhold samt parternes argumenter (og modargumenter), inden den mundtlige hovedforhandling af sagen gennemføres, og der kan afsiges dom.

Du kan læse mere om sagens indenretlige forberedelse på den næste side.