På denne side har vi besvaret en række spørgsmål, som vi ofte møder i praksis. Vi udbygger løbende oversigten med nye spørgsmål og svar, og vi modtager meget gerne forslag til spørgsmål, som du savner svar på. Forslag kan sendes til advokat Bjarke Fonager Larsen (bfl@tf-law.dk).


Forskelle på og ligheder mellem selskabs- og samarbejdsformer?

Det kan være svært at danne sig et overblik over de væsentlige forskelle, der er på de forskellige selskabs- og samarbejdsformer, som almindeligvis anvendes af praktiserende læger. THOMSEN-FONAGER Advokatfirma har udarbejdet en oversigt, der sammenholder følgende selskabs- og samarbejdsformer:

  1. Enkeltmandsvirksomhed (solopraksis)

  2. Interessentskab (kompagniskabspraksis)

  3. Kapitalselskaber (ApS eller A/S)

  4. Samarbejdspraksis og netværkspraksis (Omkostningsfællesskab)

  5. Du kan finde og downloade oversigten ved at klikke her.


Findes der standardaftaler, som kan bruges til overdragelsen?

Der findes ikke standardaftaler, som blot kan udfyldes i forbindelse med overdragelse af lægepraksis. Baggrunden herfor er, at indholdet af aftalen altid skræddersys til den enkelte overdragelse. En advokat, der ofte arbejder med praksisoverdragelser, vil dog have forskellige model-kontrakter liggende, som advokaten kan tage udgangspunkt i. Dette betyder, at advokaten har et godt udgangspunkt at arbejde ud fra, hvilket sikrer, at advokaten hurtigt kan levere et gennemarbejdet produkt, uden at omkostningerne løber løbsk.

Såvel PLO som FAS har udarbejdet udemærkede eksempler på overdragelsesaftaler. Disse eksempler tager udgangspunkt i én specifik situation, og kan kun sjældent anvendes i konkrete overdragelser uden væsentlig tilpasning.

Du kan finde en oversigt over de dokumenter, der almindeligvis udarbejdes i forbindelse med en praksisoverdragelse her.


Hvor lang tid tager en overdragelse?

Alle overdragelser er forskellige, og det er ikke muligt at give et entydigt svar på, hvor lang tid det vil tage at gennemføre en overdragelse. Erfaringsmæssigt går der dog ofte mellem to og fire måneder fra den dag, hvor parterne (ofte sammen med deres revisorer) er nået til enighed om hovedvilkårene for overdragelsen og til den dag, hvor overdragelsen gennemføres endeligt.

Når processen planlægges, er det vigtigt at huske, at FAS (for speciallæger) eller PLO (for alment praktiserende læger) skal godkende en række dokumenter, hvilket medfører en vis mængde sagsbehandlingstid.

Du kan finde en overordnet beskrivelse af et typisk købs-/salgsforløb her.


Hvad er generationsskifte med skattemæssig succession?

Hvis køber er en medarbejder, der har været ansat i praksissen i en årrække, eller et familiemedlem, vil der under visse omstændigheder være mulighed for at gennemføre overdragelsen som et såkaldt generationsskifte. Dette gør sig gældende for såvel personligt ejede virksomheder som selskaber.

Reglerne om generationsskifte er relativt komplicerede, men den væsentligste konsekvens er, at sælgeren ikke bliver beskattet af gevinsten ved salget, idet skatten "udskydes". Det er herefter alene den nye ejer, der kan blive beskattet af en fremtidig gevinst ved helt eller delvist salg af praksissen. Den fordel, som sælger opnår herved, kan inden for visse rammer deles med køberen (som ofte har mistet en del af afskrivningsgrundlaget).

Såfremt du overvejer muligheden for at gennemføre overdragelsen som et generationsskifte, anbefaler vi, at du retter henvendelse til en revisor med erfaring inden for dette område.