Overdragelser af tandlægeklinikker gennemføres næsten uden undtagelser som enten (i) substansoverdragelser, (ii) anparts-/aktieoverdragelser eller (iii) overdragelser af en andel af at I/S. Valget af overdragelsesformen har væsentlig betydning for hvilke aftaler, der skal udarbejdes, samt hvad du som henholdsvis køber og sælger skal være opmærksom på.

Nedenfor kan du bl.a. læse om:

- Hovedtyper af overdragelser
- Særlige overvejelser for sælger
- Særlige overvejelser for køber


Lidt forsimplet gennemføres overdragelser næsten altid efter én af følgende tre modeller:

  1. Substansoverdragelse: Køber erhverver aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser fra det selskab eller den person, som tidligere har ejet virksomheden. Sælger er således selskabet eller personen, som tidligere har ejet de aktiver og passiver, som udgør virksomheden.

  2. Anpartsoverdragelse: Køber erhverver anparter (eller aktier) i det selskab, som køber skal være (med)ejer af. Sælger er den person eller det selskab, som ejer anparterne (eller aktierne) i det selskab, som overdrages.

  3. Overdragelse af andel i I/S: Køber erhverver en andel af et interessentskab (et "I/S") fra en medejer (en "interessent"). Interessenten ejer en ideel andel af tandlægeklinikken, og det er denne ideelle andel, der overdrages.

Ad. 1 - Substansoverdragelser
Ved substansoverdragelser købes aktiviteten fra sælger, hvorefter aktiviteten ejes og videredrives af køber. I praksis benyttes denne model ofte, da den som udgangspunkt sikrer, at køber alene overtager de specifikke forpligtelser, der er aftalt med sælger. Den væsentligste udfordring er, at overdragelsesaftalen skal forholde sig detaljeret til, hvad der overdrages, ligesom der almindeligvis skal indledes en dialog med klinikkens kontraktparter for at aftale, at køber kan indtræde i kontrakter, der er vigtige for klinikkens drift. Der gælder desuden særlige lovregler vedrørende blandt andet ansatte og lejeforhold, hvorfor vi altid anbefaler, at du tager en advokat med på råd.

Ad. 2 - Anpartsoverdragelser
Ved anpartsoverdragelser erhverver køber anparter (eller alternativt aktier) fra sælger, hvorefter køber bliver (med)ejer af det samme selskab, som sælger ejede forud for salget. Fra en umiddelbar betragtning er dette enklest, da det er let at specificere, hvad der købes (alle selskabets aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser), og da diverse kontrakter (eksempelvis leje-, ansættelses- og leverandørkontrakter) almindeligvis er indgået med selskabet og derfor - som hovedregel - fortsætter uændrede. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at denne model medfører, at eventuelle skjulte/ukendte forpligtelser følger med som en del af selskabet, hvilket øger den efterfølgende risiko for, at selskabet (og dermed efter overdragelsen; køber) mødes med ukendte krav. Hvis der eksempelvis er sket fejlbehandlinger forud for overtagelsen, vil krav som følge heraf ofte kunne rejses mod selskabet. 

Ad. 3 - Overdragelse af en andel af et I/S
Ved overdragelse af en andel af et I/S erhverver køber en ideel procentandel af samtlige aktiver og passiver, som I/S'et ejer. Der er ikke noget i vejen for at overdrage en andel af et I/S, forudsat at du har allieret dig med en erfaren rådgiver, der kan gennemskue, forklare og adressere de forskellige udfordringer, som opstår i relation hertil. Se nærmere nedenfor om de særlige forhold, som henholdsvis sælger og køber skal være opmærksomme på i relation hertil.

Andet - skattemæssige forhold
Skattemæssigt er der også forskelle på de ovenstående modeller (især i relation til realisation af gevinster og mulighed for efterfølgende afskrivninger), men dette vil almindeligvis blive afspejlet i værdiansættelsen, hvorfor det sjældent er styrende for parternes valg.

Hovedtyper af overdragelser (generelt)


Særlige overvejelser for sælger

Set fra sælgers perspektiv, er der særligt følgende overvejelser i relation til valg af overdragelsestype:

Ad. 1 - Substansoverdragelser
Det er almindeligvis køber, der har en præference for denne model, da den sikrer, at køber alene overtager de forpligtelser, der specifikt er aftalt mellem parterne. Sælger er ofte mere villig til at bære risikoen for eventuelle ukendte krav, da han/hun kender klinikken og dens historik. 

Hvis sælger hidtil har drevet klinikken via et selskab (ApS eller A/S), vil sælger stadig eje anparterne/aktierne i selskabet efter overdragelsen. Medmindre sælger ønsker at anvende selskabet til andre formål efter overdragelsen, lukkes (likvideres) selskabet almindeligvis, hvilket tager omkring 4-6 måneder. Dette har tillige ofte den fordel, at risikoen for ukendte krav minimeres, idet der ikke længere er et selskab, krav kan rettes mod.

Ad. 2 - Anpartsoverdragelser
Set fra sælgers perspektiv er denne model ofte at foretrække ud fra den betragtning, at selskabet ikke efterfølgende skal likvideres. Som anført ovenfor, ses det dog ofte i praksis, at køber ikke vil benytte denne model, da den medfører, at eventuelle skjulte/ukendte forpligtelser følger med som en del af selskabet. Særligt i tilfælde hvor køber ikke har et indgående kendskab til klinikkens forhold og historik, vil køber være tilbageholdende med at acceptere risikoen for sådanne forhold.

Ad. 3 - Overdragelse af en andel af et I/S
Interessentskabskontrakten vil næsten uden undtagelser beskrive en procedure for salg af andele i I/S'et, hvorfor den konkrete proces hænger nøje sammen med bestemmelserne i denne aftale. Du kan læse mere om interessentskabskontrakter her. Ofte vil en overdragelse - i et eller andet omfang - kræve et samtykke fra de øvrige interessenter, hvorfor det altid er en god idé, at involvere de øvrige interessenter i processen på et tidligt stadie, således at der ikke opstår unødvendige komplikationer senere i processen. 

Som udtrædende interessent frigøres du (alene) for fremtidige forpligtelser, medmindre andet aftales. Dette medfører med andre ord, at sælger fortsat hæfter for de (oplyste og uoplyste) forpligtelser, som bestod på udtrædelsestidspunktet, hvorimod sælger ikke hæfter for forpligtelser, som opstår efter købers overtagelse. Hvis parterne ikke er tilfredse med dette princip, er det vigtigt, at der indgås en skriftlig aftale herom.


Særlige overvejelser for køber

Set fra købers perspektiv, er der særligt følgende overvejelser i relation til valg af overdragelsestypen:

Ad. 1 - Substansoverdragelser
Køber har almindeligvis en stærk præference for denne model, da den som udgangspunkt sikrer, at køber alene overtager de specifikke forpligtelser, der er aftalt med sælger.

Set fra købers side er den væsentligste risiko ved substansoverdragelser, at klinikkens kontraktparter (leverandører, udlejer, mv.) ofte kan kræve genforhandling af aftalerne med klinikken, ligesom medarbejdere - i visse situationer - kan anses sig for opsagt.

Ad. 2 - Anpartsoverdragelser
Som anført ovenfor, medfører anpartsoverdragelser, at køber overtager selskabet, som tandlægeklinikken hidtil har været drevet i regi af. Dermed overtager køber også risikoen for, at der kan rettes krav mod selskabet for forhold, som hidrører fra tiden før overdragelsen. En del af denne risiko kan afdækkes med garantier og erklæringer i overdragelsesaftalen, men i realiteten påtager køber sig en øget risiko. Særligt for købere, der ikke har et indgående kendskab til klinikken, kan dette forekomme byrdefuldt.

I modsætning til substansoverdragelser er udgangspunktet ved anpartsoverdragelser, at klinikkens kontrakter med tredjemand fortsætter uændrede. Isoleret set er dette almindeligvis en fordel for køber.

Ad. 3 - Overdragelse af en andel af et I/S
Set fra købers perspektiv, er det væsentligt at være opmærksom på, at interessenter hæfter personligt, direkte, solidarisk og ubegrænset for I/S'ets forpligtelser. Dette betyder, at du ikke blot hæfter for dine egne handlinger og undladelser, men også for dine kommende med-interessenter.

Køber bør endvidere gennemlæse interessentskabskontrakten meget grundigt, da denne aftale - medmindre den genforhandles - vil udgøre grundlaget for parternes samtidige samarbejde m.v. Du kan læse mere om interessentskabskontrakter her.

For køber (som indtrædende interessent) er udgangspunktet, at køber (alene) hæfter for de af I/S'ets forpligtelser, der opstår efter interessentens indtræden. Dette betyder med andre ord, at køber ikke hæfter for forpligtelser, som er opstået før overtagelsesdagen. Hvis parterne ikke er tilfredse med dette princip, er det vigtigt, at der indgås en skriftlig aftale herom.